عنوان

مطالعه تطبیقی دیدگاه های احمد امین و عمر فلاته درباره زمان پیدایی جعل حدیث

دوره ۶، شماره ۲۰ ، زمستان ۱۳۹۷

چکیده

یکی از مباحث مهم احادیث موضوعه تعیین زمان آغاز جعل حدیث است ،دیدگاه مطرح این است که جعل حدیث در زمان رسول خدا )ص(وجود داشته است ،احمد امین مصری از طرفداران این دیدگاه است ،او برای اثبات نطر خود به 11 ( استناد کرده / 77 ؛ نیشابوری، 1041 ق : 1 / بخاری، 1041 ق : 5 ( » من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار « روایت و معتقد است این روایت که به طور متواتر از پیامبر)ص( صادر شده است ،حتما سبب صدوری دارد که او به دو مورد از این اسباب اشاره کرده است .در مقابل این دیدگاه ،عمر عثمان فلاته از نویسندگان معاصر معتقد است آغاز جعل حدیث سال هفتاد هجری است .او بر این باور است که صحابه به دلیل ملکه تقوا و عدالت امکان جعل حدیث بر پیامبر)ص( را نداشته اند ،تابعین نیز که تربیت شده صحابه بر اساس صدق و راستی هستند هرگز بر پیامبر)ص( دروغ نبسته اند ،ولی دراواخر زمان عثمان تحولاتی رخ داد که زمینه را برای جعل حدیث آماده کرد که از جمله آنها می توان به اظهار عیوب خلفا ، شتم وقتل آنها ،کذب بر صحابه ،اختلاف و تفرقه بین مسلمانان و ظهور اراء عجیب و غریب مانند ادعاهای ابن سبا
در رابطه با اهلبیت وکرسی مختار اشاره کرد .نهایتا در حدود سال هفتاد هجری مختار پس از تصرف کوفه برای تقویت حکومت خود تصمیم به جعل حدیث گرفت و به عده ای نسبت به آن دستور داد ،لذا مختار ثقفی شیعی اولین کسی است که به جعل حدیث دست زده است .

واژگان کلیدی

دیدگاه احمد امین،دیدگاه عمر فلاته،جعل حدیث

نویسنده /گان

محسن کریمی و محمد تقی دیاری

بانک ها و نمایه نامه ها

 Google Scholar

  International abstracts of human resources

  Cabell’s Directory

  Ulrich

  Getcited

 Islamic World Science Citation Center

  New Jour

  The grove library