عنوان

مروری بر مدیریت سیلا ب های شهری با تاکید بر روش های توسعه ی کم اثر

دوره ۶، شماره ۲۰ ، زمستان ۱۳۹۷

چکیده

امروزه گسترش شهرنشینی موجب تبدیل اراضی نفوذ پذیر به سطوح غیر قابل نفوذ شده و روانابهای ناشی از بارندگی در شهرهای بزرگ موجب آب گرفتگی ها و مختل نمودن تردد در شهرها می گردد. رویکرد مدرن در مدیریت سیلاب شهری با تکیه بر رو شهایی که بیشترین تطابق را با فرآیندهای چرخه طبیعی آب سطحی که اصطلاح ا رو شهای توسعه کم اثر نامیده می شود، پیشنهاد می شود. در گذشته رویکرد مدیریتی، سیلاب شهری بسیاری از کشورها به صورت سنتی و معطوف به جمع آوری، انتقال و دفع آن بوده است. در این راستا هزینه های زیادی برای مدیریت سیلاب شهری به روش سنتی با ایجاد انواع سازه ها، برای جمع آوری و دفع سیلاب صرف شده و کمتر به رو شهای توسعه کم اثر توجه شده است. روش توسعه کم اثر ( LID ) یکی از روش های مدیریت رواناب شهری برای حفظ و بازگرداندن شرایط هیدرولوژیک طبیعی یک حوزه آبریز به شرایط اولیه قبل از توسعه یافتگی و بهبود محیط زیست در آن حوزه است. در این روش با استفاده از خصوصیات و عوارض طبیعی و مصنوعی واقع در سطح حوزه اقداماتی در جهت کاهش حجم و دبی اوج رواناب، افزایش نفوذ و تغذیه آب به سفره های زیرزمینی و در نتیجه کاهش آلودگی منابع آب سطحی و زیرسطحی انجام می شود. در صورت تحقق اهداف در نطر گرفته شده در روش توسعه کم اثر، کاهش آلودگی و افزایش تغذیه به سفره های زیرزمینی علاوه بر افزایش کیفیت رواناب حاصل می شود.. در این پژوهش سعی شده تا روش های توسعه کم اثر معرفی شده و رو شهای اجرا شده و جایگاه آن در مدیریت سیلاب شهری بیان شود . 

واژگان کلیدی

سیلاب شهری، توسعه شهری، توسعه کم اثر

نویسنده /گان

علی اصغر عظیم وند ، عبداله اردشیر ، مجید صافحیان و جعفر عظیم وند

بانک ها و نمایه نامه ها

 Google Scholar

  International abstracts of human resources

  Cabell’s Directory

  Ulrich

  Getcited

 Islamic World Science Citation Center

  New Jour

  The grove library