عنوان

ارزیابی و مدیریت سیلاب شهری با استفاده از حوضچه های نگهداشت خشک - مطالعه ی موردی: شهر رباط کریم

دوره ۶، شماره ۲۰ ، زمستان ۱۳۹۷

چکیده

مديريت رواناب های شهری، از مباحث مهم روز در زمینه توسعه زيرساخت های شهری و توسعه پايدار می باشد. با توجه به توسعه شهری و در نتیجه کاهش نفوذپذيری آب های سطحی، ريسک سیلاب و آلودگی افزايش می يابد. يکی از چالش های سیستم های جمع آوری آب های سطحی، افزايش رواناب در سطح شهر، ريسک و خسارات سیلاب به دلیل تغییر اقلیم می باشد. در روش های متداول، افزايش ابعاد کانال ها يا قطر لوله های شبکه جمع آوری هزينه زيادی را به شهرداری ها تحمیل نموده است. بکارگیری بهترين شیوه های مديريتی BMP نظیر روسازی نفوذپذير و حوضچه های نگهداشت آب باعث کاهش رواناب سطحی، انتقال آلاينده ها، هزينه های اقتصادی و خسارات سیلاب خواهد شد. در اين تحقیق ابتدا شبکه جمع آوری آب های سطحی شهر رباط کريم جهت کنترل سیلاب بااستفاده از شبکه لوله گذاری برای بارش با دوره بازگشت 01 ساله توسط نرم افزار SWMM شبیه سازی شد. سپس در راستای کاهش ريسک و توسعه پايدار دوره بازگشت 01 ساله اعمال گرديد. به دلیل ايجاد آب گرفتگی، جهت کنترل سیلاب در حالت بهینه، شبکه در دو حالت با استفاده از افزايش قطر لوله ها و طراحی و ساخت مخازن نگهداشت شبیه سازی شد. مقايسه نتايج بدست آمده نشان می دهد بکارگیری مخازن نگهداشت نسبت به حالت افزايش قطر لوله ها، منجر به کاهش همزمان میزان ريسک کمی سیلاب و هزينه های اقتصادی و امکان ذخیره سازی آب جهت استفاده در فضای سبز شهری می شود .

واژگان کلیدی

مديريت سیلاب؛ شبکه جمعآوری، آبهای سطحی؛ خطرپذيری؛ حوضچه های نگهداشت

نویسنده /گان

علی اصغر عظیم وند ، عبداله اردشیر و مجید صافحیان

بانک ها و نمایه نامه ها

 Google Scholar

  International abstracts of human resources

  Cabell’s Directory

  Ulrich

  Getcited

 Islamic World Science Citation Center

  New Jour

  The grove library