9ارزیابی و مدیریت سیلاب شهری با استفاده از حوضچه های نگهداشت خشک - مطالعه ی موردی: شهر رباط کریم

صفحه 124-140

علی اصغر عظیم وند ، عبداله اردشیر و مجید صافحیان

مشاهده مقاله | اصل مقاله

10مروری بر مدیریت سیلا ب های شهری با تاکید بر روش های توسعه ی کم اثر

صفحه 141-152

علی اصغر عظیم وند ، عبداله اردشیر ، مجید صافحیان و جعفر عظیم وند

مشاهده مقاله | اصل مقاله

11ارزیابی زیرساخت های مربوط به سیلاب شهری: مروری

صفحه 153-170

علی اصغر عظیم وند ، عبداله اردشیر ، مجید صافحیان و جعفر عظیم وند

مشاهده مقاله | اصل مقاله

12مطالعه تطبیقی دیدگاه های احمد امین و عمر فلاته درباره زمان پیدایی جعل حدیث

صفحه 171-186

محسن کریمی و محمد تقی دیاری

مشاهده مقاله | اصل مقاله

13رفتار آوایی کارکنان و عوامل تاثیر گذار بر آن در سازمان ها

صفحه 187-210

اکبر بهمنی ، فاضل حاجی زاده ابراهیمی و ندا مرادی

مشاهده مقاله | اصل مقاله

14بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر انگیزش شغلی، با در نظر گرفتن نقش میانجی اخلاق کاری در بیمارستان امام خمینی شهرستان آمل

صفحه 211-230

اکبر بهمنی چوب بستی ، رضا زارع و فاضل حاجی زاده ابراهیمی

مشاهده مقاله | اصل مقاله

15ترفیع در بازاریابی سلامت؛ بررسی اثر آموزش در مدارس بر پیش‌گیری از سرطان پستان با در نظر گرفتن نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی و باروری مورد مطالعه: دختران مشغول به تحصیل در مدارس شهر تهران

صفحه 231-250

برات مجردی ، علی بنیادی نائینی ، سید حمید خداداد حسینی و علیرضا مسیبی

مشاهده مقاله | اصل مقاله

بانک ها و نمایه نامه ها

 Google Scholar

  International abstracts of human resources

  Cabell’s Directory

  Ulrich

  Getcited

 Islamic World Science Citation Center

  New Jour

  The grove library