سر مقاله

صفحه 03-04

مسعود قاطع 

 اصل مقاله

شناسائی و اولویتبندی تاثیر ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی (سرمایههای فکری و اجتماعی) بر فرآیند سازماندهی و ارزشیابی مشاغل - مطالعه موردی: صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران

صفحه 05-35

ابوالفضل انباردار  و کامران جمالی فیروز آبادی 

مشاهده مقاله | اصل مقاله

ارائه مدل شناسایی و اولویت بندي مولفه هاي کارایی، اثر بخشی و عوامل تأثيرگذار بر بهبود بهره وري با رویکرد تصميم گيري چند معياره - مطالعه موردي: اداره کل تشکيلات، روش ها و تعالی سازمانی وزارت نفت و ادارات مهندسی ساختار شرکت هاي اصلی در صنعت نفت

صفحه 36-61

ابوالفضل انباردار  و محمد اسفندیار 

مشاهده مقاله | اصل مقاله

4الگوهاي احتمالي فردوسي در تدوين شاهنامه

صفحه 62-73

آرش امرایی 

مشاهده مقاله | اصل مقاله

5بررسی عوامل تاثیرگذار بر طول حیات مراکز خرید

صفحه 74-89

کامران ایمانی شمس آباد، سید جعفر موسوی و الناز نصیرزاده

مشاهده مقاله | اصل مقاله

6طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمان -  مورد مطالعه: سازمان اوقاف و امور خیریه استان فارس

صفحه 90-105

فروزان حبیبی و مریم فرامی

مشاهده مقاله | اصل مقاله

7مفاهیم و کاربردهای ارزش افزوده اقتصادی

صفحه 106-115

علیرضا مدانلو جویباری و سید محمد کاظم نژاد

مشاهده مقاله | اصل مقاله

8شاخص های مرکب نارسایی تن در ارزیابی سوء تغذیه در کودکان افغان

صفحه 116-123

اصف صالح حسین

مشاهده مقاله | اصل مقاله   

بانک ها و نمایه نامه ها

 Google Scholar

  International abstracts of human resources

  Cabell’s Directory

  Ulrich

  Getcited

 Islamic World Science Citation Center

  New Jour

  The grove library