بررسی فقهی آزادی اجتماعی و حوزه ورود به حریم خصوصی افراد

صفحه 05-29

آرزو حسین زاده و علی چهکندی نژاد درجه 

مشاهده مقاله | اصل مقاله


پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در مدارس

صفحه 30-43

زهرا شیرازی فردوئی

مشاهده مقاله | اصل مقاله


3بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و رفتارهای فرانقشی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی معلمان شیراز

صفحه 44-60

مسلم صالحی، نسیم ال ابراهیم و فاطمه بمبئی رو

مشاهده مقاله | اصل مقاله


4طراحي يك ساختار پردازش موازي براي بهبود عملكرد پردازنده هاي شبكه توسط الگوريتم ctacg

صفحه 61-82

فاطمه هندزیپور و فهیمه یزدانپناه

مشاهده مقاله | اصل مقاله


5بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در انتخاب دوره دهم، یازدهم ودوازدهم ریاست جمهوری در شهرستان بیرجند

صفحه 83-98

محمد زنگوئی دوم

مشاهده مقاله | اصل مقاله


6 بررسی رابطه توانمندسازي با اشتیاق شغلی کارکنان در سازمان های دولتی

صفحه 99-115

بلال پناهی

مشاهده مقاله | اصل مقاله


7بررسی رابطه اعتماد سازمانی با سلامت سازمانی در سازمان های دولتی

صفحه 116-134

بلال پناهی

مشاهده مقاله | اصل مقاله


8بررسی زمینه های دلتنگی و برآیندهای آن در حبسیات مسعود سعد سلمان

صفحه 135-155

فاطمه الهامی 

مشاهده مقاله | اصل مقاله

بانک ها و نمایه نامه ها

 Google Scholar

  International abstracts of human resources

  Cabell’s Directory

  Ulrich

  Getcited

 Islamic World Science Citation Center

  New Jour

  The grove library