تأثیر بهره برداری از حوزه آبخیز برای شهرک سازی - مطالعه موردی شهر بلخ

صفحه 19-25

یوسوف احمد 

مشاهده مقاله | اصل مقاله

 

بررسی مشارکت جامعه در فرآیند توسعه زیرساخت های روستای آک توبا

صفحه 26-32

 حبیب مرزونی 

مشاهده مقاله | اصل مقاله

   

ارزیابی کارآفرینی سازمانی و شاخص های ان در آموزش عالی

صفحه 33-49

سوسن بهرامی 

مشاهده مقاله | اصل مقاله

   

مدل یابی شرایط خانوادگی موثر بر خیانت زناشویی زوجین مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی شهر ساری

صفحه 50-66

حسين نازک تبار

مشاهده مقاله | اصل مقاله

 

تجزیه و تحلیل ارزیابی سیاست بر توانمند سازی برنامه توسعه روستایی در روستای پشی پوزا

صفحه 67-72

مربور ذال

مشاهده مقاله | اصل مقاله

   

نگرش به مهریه از نظر فقهی و حقوقی

صفحه 73-78

خدیجه سیدی

مشاهده مقاله | اصل مقاله

   

جنبه های گونه گون نمایشگریِ گاو در فرهنگ اساطیریِ مردم ایران

صفحه 79-95

مرجان پیافر و محمد عارف

مشاهده مقاله | اصل مقاله

  

  

  

بانک ها و نمایه نامه ها

 Google Scholar

  International abstracts of human resources

  Cabell’s Directory

  Ulrich

  Getcited

 Islamic World Science Citation Center

  New Jour

  The grove library