رکود جهانی اقتصاد و تاثیر آن بر اقتصاد افغانستان

صفحه 5-8

خمسا صافی

مشاهده مقاله | اصل مقاله

پویایی رتبه بندی اعتباری در کشورهای درحال توسعه

صفحه 9-14

حر کافی حلینان

مشاهده مقاله | اصل مقاله

 منشأ و توسعه گونه شناسی کاربران فیس بوک

صفحه 15-17

امر فوتینی

مشاهده مقاله | اصل مقاله

 یک خوانش ساختار شکنانه از اشعار راماناجان

صفحه 18-22

ضهیر عبود

مشاهده مقاله | اصل مقاله

 ایجاد رابطه در شبکه اجتماعی فیس بوک با در نظر گرفتن وضعیت متغیرهای جنسیت

صفحه 23-25

حافظ انصاری

مشاهده مقاله | اصل مقاله

 

 

 

 

بانک ها و نمایه نامه ها

 Google Scholar

  International abstracts of human resources

  Cabell’s Directory

  Ulrich

  Getcited

 Islamic World Science Citation Center

  New Jour

  The grove library